// tukar uk-width-1-4 ke uk-width-4-4

Etika Moral dan Profesional (EM)

Definisi tahap kemahiran insaniah untuk etika moral dan profesional (EM).

ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL EM1 Kebolehan untuk memahami kesan ekonomi, alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan professional
EM2 Kebolehan untuk menganalis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika
EM3 Kebolehan untuk mengamalkan sikap beretika, di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat

Search

School of Industrial Technology, Building G07, Persiaran Sains, Universiti Sains Malaysia 11800 Pulau Pinang, Malaysia.
Tel: +604 653 2219 | Fax: +604-653 6375 | Email: dean_ind@usm.my

ppti banner